Make your own free website on Tripod.com

 

I.    Anne, baba ve çocuklardan oluşan toplumsal bir kurumdur.

II.   Bireyleri birbirine kan bağı ile bağlıdır.

III.  Eğitim ve öğretim etkinliğinin yapıldığı yerdir.

IV. Toplumun en küçük birimidir.

1. Yukarıdakilerden hangisi aile kurumunu anlatmaz? 

            A) I                              B) II                             C) III                            D) IV

2. Aşağıdakilerden hangisi aile kurumunun toplum hayatına yaptığı katkılardan biri değildir?

A)    Güçlü aile kurumu toplumun ve devletin güçlü olmasını sağlar.

B)   Topluma uyum sağlama hazırlıkları ailede yapılır.

C)  Çocuk, aile ocağının sevgi ve huzur dolu ortamında yetişir.

D)  Geleneklerimiz ve göreneklerimiz aile aracılığı ile kuşaktan kuşağa aktarılır.

3.  Aşağıdaki kuruşlardan hangisi sosyal güvenlik kuruluşlarından biri değildir?

         A) T.C. Emekli Sandığı                               B) Bağ – Kur

            C) Sosyal Sigortalar kurumu                      D) Vakıflar Genel müdürlüğü

4. Alper ile babası kıyafet almak için beraber alışverişe çıkıyorlar. Aşağıdaki ilkelerden hangisi

    alışverişte en az dikkat etmeleri  gereken bir ilkedir?

            A) yardımlaşma          B) tutumlu olma                   C) uzlaşma                D) ortak karar verme

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)    Sağlıklı toplumları sağlıklı bireyler oluşturur.

B)    Demokratik yaşayışın ilk alışkanlıkları aile yuvasında kazanılır.

C)    Eğitim seviyeleri ileri düzeyde olan ülkelerde su tüketimi belirli bir oranda azalır.

D)    Aile bütçesi, ailenin gereksinimlerini karşılamak için kullanılan paradır.

6.  Okul, bulunduğu çevrenin bilgi ve kültür merkezi olan örnek bir kurumdur. Okulda eğitim ve öğretim

     alan bireyler kendilerine, ailelerine ve toplumlarına olumlu katkıda bulunurlar.

     Bu anlatımı  aşağıdakilerden hangisi ile devam ettirmemiz uygun olur?

           A) Bu nedenle eğitim seviyesi daha yüksek olan ülkelerde yasa dışı olaylar daha çoktur.

B)    Bundandır ki eğitim seviyesi daha yüksek olan insanlar komşularına daha çok yardım eder.

C)    Bunun sonucu olarak eğitim seviyesi daha yüksek olan ülkelerde trafik kazaları daha azdır.

D)    Bunun sonucu olarak okullara yardım etmeliyiz.

7. Atatürk , ” yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize en önce ve her şeyden önce Türkiye’nin 

   bağımsızlığına, kendi benliği ve ulusal geleneklerine düşman olan bütün öğelerle savaşma gereği

   öğretilmelidir” demiştir. Atatürk bu sözü ile okulun hangi görevine dikkat çekmektedir?

A)    Hastalıklardan korunma bilgisi verme            

B)    Doğa bilinci verme

C)    Yurdumuzu düşmanlardan , kötülüklerden koruma bilinci aşılama

D)    İyiyi, güzeli, doğruyu buldurma

8. Aşağıdaki seçeneklerde okulda uyulması gereken bazı kurallar verilmiştir. Bunlardan hangisi

    daha çok topluma olumlu katkıda bulunmaya yönelik bir kuraldır?

A)    Okul arkadaşları ile iyi geçinmek, onlara iyi, nazik olmak.              

B)    Öğretmen konuşurken sözünü kesmemek.

C)    Okul dışında zamanı kitap okuyarak, spor, resim yaparak değerlendirmek.

D)    Öğrenim gördüğü okulu ve okul eşyalarını, kendi öz malı gibi korumak ve kullanmak.

9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

            A) Yeşil kart sahipleri sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanır.

            B) Sorumluluk duygusu ailede başlar okulda devam eder.

            C) Kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını gelişmiş ülkeler arasında en son elde etmiştir.

            D) Çağdaş Türk ailesinde aile sorumluluğu eşit olarak paylaşılmaktadır.

 

 

I.   Okula, okul idaresinin istediği kılık ve kıyafette gelinir.

II.  Öğrencilerin düşüncelerini topluluk içinde rahatça söylemeleri amaçlanır.

III. Okullarda eğitime katkı sağlamak için Okul Koruma Derneği kurulur.

IV. Öğrenciler sınıf başkanını ve eğitici kol üyelerini seçim ile belirlerler.

10. Yukarıdakilerden hangileri okulda demokratik hayatın gereklerini kavratmaya yönelik uygulamadır?

                        A) IV ile II                   B) II ile I                      C) III ile IV                  D) II ile IV

11. Aşağıdakilerden hangisi toplum içinde yaşamanın gereği olarak yapmamız gereken davranış

      değildir?

            A) Komşuluk ilişkilerini sağlamlaştırmalıyız.         B) İnsan ilişkilerinde kırıcı olmamalıyız.

            C) Kendi çıkarlarımızı gözetmeliyiz.                       D) Dayanışmaya önem vermeliyiz.

12. Atatürk “ yürüyeceğimiz yol, Türk kadınını bilimsel, ahlaki, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin

     ortağı, arkadaşı, yardımcısı, koruyucusu yapmak yoludur” diyerek neyi amaçlamıştır?

A)    Kadınlara destek verip onları erkeklerle yarıştırmak.           

B)    Kadınları  erkeklerden bilimsel olarak üstün yapmak.

C)    Kadınların erkekleri korumasını sağlamak.    

D) Kadınların toplumda saygın bir birey olmasını sağlamak.

13.      1.Toplum hayatının huzur içinde devam etmesi için birtakım kurallar vardır.

2. Bu kurallar yazılı ve yazısız olarak ikiye ayrılır.

3. Toplumda dayanışma ne kadar güçlü ise toplum o kadar güçlü olur.

4. Yazısız kurallar gelenek ve görenekler ile ahlak ve görgü kurallarıdır.

      Yukarıdaki tümcelerden hangisi diğerlerinden farklı şey anlatır?

                        A) 4                            B) 3                            C) 2                            D) 1

14. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde gelişmiş ülkelere göre daha fazla engelli bulunmasının

      nedenlerinden biri değildir?

A)    Akraba evliliklerinin ülkemizde daha fazla olması.

B)    Trafik kazalarının ülkemizde daha çok olması.

C)    İş güvenliğine önem verilmemesi nedeniyle iş kazalarının çok olması

D) Engellilerin sorunları ile yeterince ilgilenilmemesi

15.  Birleşmiş milletler tarafından yayımlanan “ Çocuk Hakları Bildirgesi” aşağıdaki maddelerden

       hangisini içermez?

A)    Her çocuk dünyaya gelmekle vatandaşlığa hak kazanmıştır.

B)    Çocukların öğrenim görüp görmeme özgürlükleri vardır.

C)    Çocuklar sömürüden uzak tutulmalı ; çocukların alımı satımı yapılmamalıdır.

D)    Özürlü çocuklara özel eğitim vermek gereklidir.

 

16.  Aşağıdakilerden hangisi belirli gün ve haftalarda yapılan faaliyetlerden değildir?

A)    Günün anlamı hakkında konuşmalar yapılır, şiirler okunur.

B)    Okul ve sınıflara çeşitli afişler asılır.

C)    O günlerde okul tatil edilir.

D)    Günün anlam ve önemi kavranarak daha duyarlı davranılır.

 

           Doğru seçenekleri boş kutulara X ile işaretleyiniz.

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

1

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

2

 

 

 

 

6

 

 

 

 

10

 

 

 

 

14

 

 

 

 

3

 

 

 

 

7

 

 

 

 

11

 

 

 

 

15

 

 

 

 

4

 

 

 

 

8

 

 

 

 

12

 

 

 

 

16

 

 

 

 

  

      Matematik ders notlarını bulabileceğiniz internet site adresi : www.matematik.mekani.com