Make your own free website on Tripod.com

1. Aşağıdakilerden hangisi Tarihi araştırmaların özelliklerinden birisi değildir?

A) Tarih, insan topluluklarının kültür  ve uygarlıklarını inceler

B) Tarih, araştırmalarını belgelere dayandırır

C)Tarih, araştırmalarında deney ve gözleme yer verir

D) Tarih, olayları sebep sonuç ilişkileri içerisinde ele alır

2.      I . Tarihte bilinen ilk Türk Devleti’ dir.

         II. En parlak dönemi Mete Han dönemidir.

         III. Çin’ in içten yıkma siyaseti sonucunda kendi içinden zayıflamıştır.

         IV. Kavimler Göçü sonucunda yıkılmıştır.

  Yukarıda Asya Hun Devleti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I                  B) III                       C) II                      D) IV

3. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü'nün sebeplerinden birisidir?

A)    Kuraklık ve salgın hastalıklar

B)     Göktürk Devleti’ nin yıkılması

         C) Balamir liderliğinde Hunlar'ın Avrupa’ ya ilerlemeleri

D)Roma İmparatorluğu’ nun ikiye ayrılması

4.     I . Avrupa’daki değişik toplumların birbirleri ile kaynaşması

       II.  Roma İmaparatorluğu’ nun İkiye ayrılması

       III. İlk Çağ’ ın sona ermesi ve Orta Çağ’ ın başlaması

  Yukarıdaki olaylara sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kavimler Göçü                                  B) Avrupa Hunları'nın yıkılması      

C) Roma İmparatorluğu'nun yıkılması       D) Çin Devleti’nin baskıları

5. Türkleri Çin hakimiyetinden kurtarıp, devleti derleyip toplaması ve İkinci Göktürk Devleti' ni

    kurmasından dolayı Kutluk Han' a aşağıdaki unvanlardan hangisi verilmiştir?

A)Yabgu                B)Tigin                  C) Yargan               D) İlteriş

6. Aşağıda İslamiyet öncesi bazı Türk devletlerinin özellikleri verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?   

         A) Asya Hun Devleti - Bilinen ilk hükümdarı Teoman' dır

B) İkinci Göktürk Devleti - Devletin merkezi, Ötügen' dir.

         C) Uygurlar - Kurucusu, Bilge Kül Kadir Han'dır.

D) Göktürk Devleti -Türk adı ile kurulan İkinci Türk Devleti'dir.

7.     I.  Yazının bulunmasından önceki dönemler Tarih öncesi çağlar olarak adlandırılır.

       II. Taş Devri ikiye ayrılır; Yontma Taş Devri, Maden Devri

       III. Cilalı Taş Devrinde insanlar çeşitli hayvanları evcilleştirdiler.

       IV . Yontma Taş Devri'nde insanlar avcılık ve toplayıcılıkla beslenmekteydiler.

      Yukarıda Tarihte Çağlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)I                        B) III                     C) II                      D) IV

8. İslamiyet'ten önce kurulan Türk Devletleri'nde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı

    meclise ne ad verilirdi?

      A) Divan                    B) Kurultay      C) Ayan Meclisi              D) Meclis-i Mebusan

9. İslamiyet öncesi Türklerin din ve inanışları ile ilgili aşağıda verilen hangi bilgi  yanlıştır?

         A) Şamanizm inancında, Şaman adı verilen din adamları vardı.                                                            

         B) Ölümden sonraki hayata inanmazlardı.

C) Türklerin bir bölümünde Gök Tanrı inancı vardı.

D) Ölüleri için Yuğ adı verilen törenler yaparlardı.

 

10. Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri hangi devlet dönemine aittir?  

         A) Asya Hun Devleti   B) İkinci Göktürk Devleti           C) Uygur Devleti   D) Avrupa Hun Devleti

11.      I.  Başkenti Hattuşaş'tır .      II. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmayı Mısırlılar ile imzaladılar.

          Yukarıdaki bilgiler Anadolu' da kurulan hangi ilk çağ uygarlığına aittir?   

       A) Frigyalılar            B) Urartular            C) Lidyalılar      D) Hititler

12. İlk Çağ'da Anadolu'da kurulan bazı uygarlıklarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

14)Frigaylılar- Başkenti Gordion' dur.             

14)Lidyalılar-Tarihte parayı buldular

14)İyonyalılar-Şehir Devletleri halinde varlıklarını sürdürdüler.

14)Hititler - Doğu Anadolu'da kurulmuşlardır.

13. Tarihte, İlk yazıyı, ilk hukuk kurallarını ve ilk takvimi kullanan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

        A) Asurlular           B) Sümerler           C) İyonyalılar      D) Hititler

14. Aşağıdakilerden hangisi ilk Çağ'da Anadolu'da kurulmuş, ya da Anadolu' yu  hakimiyeti altına almış     

     uygarlıklardan birisi değildir?

       A)Roma İmparatorluğu          B) Sümerler             C) İyonyalılar           D) Lidyalılar

15. I. Güneş yılına göre düzenlenmiştir.      II. Hz. İsa'nın doğumu başlangıç (0) kabul edilir.

      Yukarıda belirtilen özellikler hangi takvime aittir?       

       A) 12 Hayvanlı Türk takvimi       B) Hicri Takvim           C) Miladi Takvim  D) Rumi Takvim

16.  Aşağıdakilerden hangisi M.Ö.2350 tarihine göre daha önce gerçekleşen bir tarihi belirtir?

       A) M.Ö.2150           B) M.S.2450                  C) M.Ö.2550         D) M.S.350

17. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesini başlangıç olarak alan takvimin adı nedir?

         A) Milâdi takvim     B) Rumî takvim            C) Celalî takvim         D) Hicrî takvim

18. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir?

         A) Oğuz Kağan Destanı                        B) Ergenekon Destanı      

         C) Gılgamış Destanı                             D) Türeyiş Destanı 

19. Orhun Anıtları hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Türk Edebiyatının ilk yazılı belgeleridir.

B)     Kül Tekin, Bilge Kağan ve Vezir Tanyukuk adına dikilmişlerdir.

C)    Dede korkut tarafından yazılmışlardır.

D)    Türk tarihi hakkında en eski yazılı belgelerdir.

20. Türk akınlarını önlemek için Çinliler tarafından yapılan Çin Seddi Hangi Türk devleti döneminde

      yapılmıştır?

         A) Göktürkler                            B) Avrupa Hunları            C) Asya Hunları       D) uygurlar

 

       Doğru seçenekleri boş kutulara x ile işaretleyiniz.

 

A

B

C

 

A

B

C

 

A

B

C

 

A

B

C

1

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

16

 

 

 

2

 

 

 

7

 

 

 

12

 

 

 

17

 

 

 

3

 

 

 

8

 

 

 

13

 

 

 

18

 

 

 

4

 

 

 

9