Make your own free website on Tripod.com

 

1.     Mondros Ateşkes Anlaşması’ na göre işgal devletleri, güvenliklerini tehlikede görürlerse  istedikleri  

    yerleri işgal edebileceklerdi. İşgal devletleri bu maddeyi istedikleri gibi yorumladılar ve vatan  

    topraklarımızı işgal ettiler.

  Seçeneklerin hangisinde“ işgal eden ülke” ve“ işgal edilen şehir” doğru olarak verilmiştir?

       A) İngiltere – Adana      B) Fransa – Musul     C) İtalya – Samsun        D) Yunanistan – İzmir

2. I. İşgallere karşı oluşturulmuştur.         II. Düzenli birliklerden oluşmuştur.

    III. Kurtuluş Savaşı’ nın kazanılmasını sağlamışlardır.

    IV. Düzenli ordu kuruluncaya kadar TBMM’ ye zaman kazandırmışlardır.

    V. Doğu cephesinde Ermenilere karşı başarı sağlamışlardır.

  Yukarıdaki seçeneklerden  hangisi, Kuva-yi Milliye ( Milli Kuvvetler) birliklerinin yararlarındandır? 

       A) I - II                              B) IV - I               C) V - III                    D) II - V

3. I. İşgallere karşı bir ihtilal bildirgesidir.

   II. Milli Mücadele’ nin sadece millet tarafından kazanılabileceği vurgulanmıştır.

  III. İstanbul’daki hükümetin işgallere karşı üzerine düştüğü görevi yerine getirmediği belirtilmiştir.

Yukarıdaki bilgiler hangi seçenekle ilgilidir?  

       A) Sivas Kongresi        B) Erzurum Kongresi        C) Amasya Genelgesi  D) Havza Genelgesi

4. Osmanlı Mebuslar Meclisi 1920’de toplandı. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ nde

    (28 Ocak 1920) ........................ adı verilen kararlar kabul edildi. Bu kararlar, Kurtuluş Savaşı’ mızın 

   amacını oluşturmuştur. Bu kararların kabulüne kızan İtilaf Devletleri, Milletvekillerini tutukladılar ve   

   ................... işgal ettiler.

   Yukarıda noktalı yerlere hangi seçeneklerde verilenler uygundur?

         A) Kuva-yi Milliye - İzmir’ i                            B) Misak-ı Milli - İstanbul’ u       

C)Teşkilat-ı Esasiye - Antalya’ yı                     D) Amasya Görüşmesi - Musul’ u

5. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükümeti’nin TBMM ’ ne karşı izlediği politikalardan birisi değildir? 

A)Sevr Antlaşması’ nı TBMM Hükümeti’ ne kabul ettirmek için Amasya Görüşmeleri gerçekleştirdi.

B)Mustafa Kemal ve arkadaşlarını kötüleyen çeşitli propagandalar yaptırdı.

C)Türk halkını TBMM’ ye karşı ayaklandırmak için her yola baş vurdu.

D)TBMM’ ye karşı ayaklanmalarda İtilaf Devletleri ile işbirliği yaptı.

6. İtilaf Devletleri tarafından 10 Ağustos 1920 yılında imzalanan, Türk vatanını parçalayan, Türk  

    Milletine yaşama hakkı tanımayan, hiçbir zaman uygulanmayan ve uygulanmayacak olan antlaşma   

    aşağıdakilerden hangisidir?

         A) Mondros                     B) Sevr                  C) Mudanya                     D) Londra

7.TBMM Hükümeti’nin I. İnönü Savaşı sonrası toplanan Londra Konferansı’ nda İtilaf Devletleri tarafın - 

   dan teklif edilenleri kabul etmemelerinin nedeni aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

         A) İstanbul Hükümeti’nin de Konferansa davet edilmiş olması

B) Önerilerin bağımsızlığımıza aykırı olması

         C) Yunanlılar’ ın İkinci İnönü Savaşı için saldırıya geçmeleri 

D) Sevr Antlaşması hükümlerinde hiç değişiklik yapılmamış olması

8.  Aşağıda belirtilen hangi seçenekte “savaş ve sonuç” ilişkisi yanlış olarak verilmiştir?

         A) I.İnönü Savaşı – Moskova Antlaşması

B) Sakarya Savaşı – Ankara Antlaşması

         C) Büyük Taarruz – Mudanya Ateşkes Antlaşması

D) II. İnönü Savaşı – Kars Antlaşması

9.      I. Askeri zafer sonrası kazanılan siyasi ve çok önemli bir zaferdir.    

         II. İşgalci devletlerin İstanbul’ daki askerleri, Türk bayrağını selamlayarak şehirden ayrıldılar.

         III. Bütün devletler yeni Türk Devleti’ ni resmen tanıdılar.

 Yukarıda sonuçlarından bazıları verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

         A) Lozan                B) Kaynarca                     C) Mondros                     D) Mudanya

 

10. Mustafa Kemal ATATÜRK Türk milli kültürünü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak amacıyla 

    çeşitli alanlarda bir çok inkılap gerçekleştirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi “Laiklik İlkesi” ile ilgili bir 

     inkılap değildir? 

       A)Halifeliğin kaldırılması                                  B)Türk Medeni Kanunu’ nun Kabulü

       C)Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması                   D) Soyadı Kanunu’ nun Kabulü

11. Aşağıdakilerden hangisi ATATÜRK döneminde hukuk alanında gerçekleşen inkılaplardan birisidir?

         A) Teşkilat- ı Esasiye Kanunu’ nun kabulü        B) Kabotaj Kanunu’ nun kabulü

C) Aşar Vergisi’ nin Kaldırılması                     D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’ nun kabulü

12.    I. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık verilmemesi, bütün vatandaşın kanun önünde eşit olması,

II. Devlet işlerinin hukuk kurallarına göre yönetilmesi, kimsenin “dini”, kendi çıkarlarına alet etmemesi,

     Yukarıda belirtilen özellikler ATATÜRK İlkelerinden hangileri ile ilgilidir?

A) İnkılapçılık - Laiklik                                  B) Halkçılık - Laiklik

C) Devletçilik - Milliyetçilik                                      D) Milliyetçilik - Cumhuriyetçilik

13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlke ve İnkılaplarının özelliklerinden birisi olamaz?

         A) Yayılmacı                     B) Barışçı              C) Akılcı                D) Demokratik

14. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce Sistemi’ nin oluşmasında etkili  değildir?

         A) Osmanlı Devleti’ nin bir çok alanda çöküş süreci içerisinde olması

B) Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan  Milliyetçilik, demokrasi gibi fikirlerin  etkisi

         C) Atatürk’ ün hayalci bir yapıya sahip olması

D) İstanbul Hükümeti’ nin Mondros  Ateşkes Antlaşması’ nı imzalaması

15. “Din, herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, hiçbir kimseyi ne bir din, ne de mezhep 

      kabulüne zorlayamaz. Din ve mezhep hiçbir zaman politikaya alet olarak kullanılamaz.”

    ATATÜRK’ ün çağdaş bir toplum haline gelmek için  temel  nitelikleri anlattığı bu sözü , 

 ATATÜRK İlkelerinden hangisi ile ilgilidir?

         A)Milliyetçilik                   B)Devletçilik        C)Cumhuriyetçilik      D)Laiklik

 16. Atatürk, çağdaşlaşmayı amaç edinmiştir. Bu sebeple devlet hayatının her alanında, yönetimde,  

      eğitimde, hukuk sisteminde yeni ve köklü düzenlemeler yapmıştır.

    Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal alanda” gerçekleşen inkılaplardan birisidir?

A) 1924 Anayasası’nın Kabulü                                   B) Halifeliğin Kaldırılması

C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’ nun Kabulü                  D) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik

 

 

         Doğru seçenekleri boş kutulara X ile işaretleyiniz.              

 

A

B

C

D

 

 

A

B

C

D

 

 

A

B

C

D

 

 

A

B

C

D

1.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

16.