Make your own free website on Tripod.com

 1.  I. Doğu ve güneydoğusunda zengin petrol yataklarına sahip Ortadoğu ülkelerinin yer alması

II. Doğu ve Batı ülkeleri arasında bir köprü durumunda olması

   III. Ortadoğu ülkeleri arasında her alanda daha gelişmiş ve güçlü olması 

    IV. Okyanuslara hakim bir konuma sahip olması 

   Türkiye’ nin dünya üzerindeki yeri ve önemi göz önüne alındığında, yukarıdaki bilgiler- 

 den hangisi yanlıştır?

         A)I                        B)III                      C)II                               D)IV

 

2. " Akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklere .............denir." yandaki tümcede boş 

      bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

         A) Ova                        B) Yayla                 C) Plato                           D) Kışlak

 

3. Türkiye’ de üç ana iklim tipi vardır. Bunlardan birisi Akdeniz iklim tipidir. Akdeniz iklim tipi ile ilgili 

    olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

      A) Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.     B) Kışlar uzun sürer,ayrıca soğuk ve  yağışlıdır.

         C) En önemli özelliği her mevsim yağış olmasıdır.   D) Yıllık ve günlük sıcaklık farklılıkları büyüktür.

 

4. Yurdumuzda bozkır bitki örtüsü hangi bölgede görülür?

       A) Akdeniz’de           B) Batı kıyılarında       C) Doğu Karadeniz’de             D) İç Anadolu’da

 

5. Aşağıdaki seçeneklerde akarsular ve bulunduğu bölgeler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden 

    hangisi yanlıştır?

           A) Seyhan - Akdeniz Bölgesi               B) Yeşilırmak - Güneydoğu Anadolu Bölgesi   

          C) Susurluk - Marmara Bölgesi            D) Menderes - Ege Bölgesi

 

6. Aşağıdakilerden hangisi ”Hava Kirliliğin” yarattığı etkilerden birisi değildir?

         A) Nefes darlığı, akciğer kanseri gibi olumsuz sonuçlar doğurur.

B) Havaların normalden fazla ısınmasına, dünya ikliminin değişmesine yol açar.

         C) Tarımsal üretimin düşmesine yol açar.

D) Şehirleşmeyi olumsuz etkiler.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi “Gürültü Kirliliğinin” insan üzerinde yarattığı etkilerden birisi değildir?

         A) İş verimliliğini arttırmak                                     B) Uyku düzenini bozmak

         C) Dikkat dağınıklığına yol açmak                            D) Yorgunluk ve sinirlilik yaratmak

 

8. Aşağıdakilerden hangisi “erozyonun” yarattığı etkilerden birisi değildir?

A)    Tarım yapılamaz hale gelir.            

B)     Çölleşme tehlikesi ortaya çıkar.

C) Gelecek bir zaman içinde hayvancılığın gelişmesine neden olur.

D) Verimli ülke toprakları akarsu, deniz veya göllere sürüklenir.

 

9. Erozyonun engellenmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

                  A) Ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmelidir.

         B) Gereksiz bitki örtüsü temizlenmelidir.

                   C) Verimli alanlarda toprak yukarıdan aşağıya sürülmelidir.

D) Çayır ve meralar zaman içerisinde yok edilmelidir.

10. Genel olarak dağlık bir ülke olan yurdumuzda, yamaçlar geniş yer tutar. Bu nedenle ülkemizde, 

toprak kaymaları ve yer göçmeleri yaygındır. Ülkemizde “heyelan tehlikesi” daha çok hangi bölgemizde görülmektedir?

       A) Akdeniz               B) Karadeniz           C) İç Anadolu         D) Marmara

11. Aşağıdakilerden hangisi depremlere karşı alınması gereken önlemlerden birisi değildir?

         A) Zemini sağlam olmayan gevşek arazilerin yerleşime açılmaması

B) Sarsıntı sırasında hızla kaçmalı ve mümkünse asansöre binilmelidir.

         C) Binalara izinsiz kat, balkon gibi eklemeler yapılmaması

D) Deprem bölgelerine çok katlı binalar inşa edilmemelidir.

12. Seçeneklerde göllerimiz ve bulunduğu bölgeler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirilmelerden hangisi

      doğrudur?

         A) Yedi göler - Marmara Bölgesi                    B) Tuz Gölü - Akdeniz Bölgesi        

C) Nemrut Gölü - Ege Bölgesi               D) Göller Yöresi - İç Anadolu Bölgesi

 

13. ” Üç tarafı denizlerle çevrili olan yurdumuzun kuzey batısında Marmara Denizi,  kuzeyinde  

      Karadeniz, güneyinde Akdeniz, batısında Ege denizi vardır." Tuzluluk oranı en fazla olan denizimiz 

      yurdumuzun neresindedir?

         A) Kuzey batısında           B) Güneyinde         C) Kuzeyinde          D) Batısında

 

14.    I. Doğu Komşumuz İran’la olan sınırımız, Kasr-ı Şirin Antlaşması ile belirlenmiştir.

         II. Güneyde Suriye ile olan sınırımız en uzun kara sınırımızı oluşturur.

         III. Yunanistan ile sınırımız, Fırat nehrinin yatağını takip etmektedir.

         IV. Gürcistan ile olan sınırımız en son 1921 Gümrü Antlaşması ile belirlenmiştir. 

  Komşuları ile 2875 kilometre uzunluğunda kara sınırına sahip olan ülkemizin sınırları hakkında yukarıda

 verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I                                        B) II                                   C) III                       D) IV

15. Aşağıdakilerden hangisi doğal dengeyi bozan etkenlerden birisi değildir?

A) Araçların neden olduğu egzoz gazı             B) Bilimsel gelişmelerin artışı

C) Bitki örtüsünün yok edilmesi                     D) Evlerin bacalarından çıkan duman

16.” Türkiye’ nin en büyük barajları Fırat Nehri üzerine kurulmuş olan, Atatürk, Keban ve   .........  

       barajlarıdır.”  Yukarıda belirtilen boşluk için aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

          A) Karakaya          B) Çubuk              C) Hirfanlı              D) Kurtboğazı

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Bulgaristan ile aramızdaki sınır kapısıdır?

         A) Habur               B) Sarp                  C) Gürbulak           D) Kapıkule

18. Hangi bölgemizde kuraklık diğerlerinden daha fazladır?

         A) İç Anadolu        B) Ege Bölgesi        C) Akdeniz Bölgesi D) Güney Doğu Anadolu Bölgesi

19. Dünyamız küre şeklinde olmakla birlikte kutuplarda biraz ..........., ekvatorda ,...................

   Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcükler konulmalıdır?

         A) tombul , basıktır.            B) yuvarlak , şişkincedir.    C) basık , şişkincedir.    D) basık , yuvarlaktır.

20. Aşağıdakilerden hangisi barajların yararlarından değildir?

         A) Yaz aylarında su sıkıntısını önler.               B) Su baskınlarını önler.

         C) Enerji üretimi sağlar                                 D) Barajlarda yüzme yarışı yapılır.

    Doğru seçenekleri boş kutulara X ile işaretleyiniz.             

 

A

B

C

D

 

 

A

B

C

D

 

 

A

B

C

D

 

 

A

B

C

D

1

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

1213.

 

 

 

 

 

1819.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

20