Make your own free website on Tripod.com

1. İslamiyet'ten önceki Arapların sosyal yaşantısı hakkında hangisi yanlıştır?

       A) Kabileler halinde yaşarlar, birbirlerine baskın yaparak mallarını yağmalarlardı.

      B) Kabileler arasında kan davalarından dolayı çarpışmalar olurdu.

      C) Kadın erkek arasında bir çok yönden eşitlik yoktu.

      D) Dini ve siyasal açıdan aralarında birlik vardı.

2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’ in 622 yılında Mekke’ den, Medine’ ye göç  “Hicret”  

   etmesinin nedenlerinden birisi değildir?

       A) Mekkeliler’ in İslamiyet' i kabul edenlere kötülük ettiler.

       B) Mekkeliler  Kabe’ deki putları kullanıp Araplara üstünlük sağlıyordu.    

       C) Medineliler Hz. Peygamber ve Müslümanları davet ettiler.

       D) Puta inananlar Medine’ de  daha çok idi.  

3.  751 tarihinde gerçekleşen Talas Savaşı’ nın en önemli sonucu nedir?

        A) Emeviler ile Türkler arasındaki ilişkiler düzeldi.  B) İslam dini Türkler arasında hızla yayıldı.

       C) Orta Asya' da üstünlük Çinlilerin eline geçti.      D) Türklerle Araplar arasında mücadeleler arttı.

4.    I. Bilinen ilk Hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’ dır.

      II. Satuk Buğra Han döneminde Müslümanlığı kabul ettiler.

     III. Gazneliler ile yapılan savaşta yenilerek, yıkılma sürecine girdiler.

Hakkında bazı bilgiler verilen Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

       A) Büyük Selçuklu Devleti  B) Samanoğulları Devleti   C) Uygurlar  D) Karahanlılar

5. “ Büyük Selçuklular ve Gazneliler arasında 1040 yılında gerçekleşen  ...........   sonucunda,  

    Gazneliler güçlerini kaybetmeye başladılar.” 

    Yukarıda bırakılan boşluk için aşağıdakilerden hangisi uygundur? 

       A) Kösedağ Savaşı

B) Oğuzların isyanı

       C) Dandanakan Savaşı

D) Harzemaşah Devleti’ nin baskısı 

6. Aşağıdaki devlet ve hükümdarı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

       A)Gazneliler - Sultan Mahmut

B)Tuğrul Bey - Büyük Selçuklu

       C)Muaviye - Emeviler

D)Baybars - Eyyubiler

7. I. Hz.Muhammed – Uhud Savaşı            II. Alparslan – Malazgirt Savaşı

  III. Sultan Mesud - Dandanakan Savaşı    IV. Sultan Sancar - Çaldıran Savaşı

     Yukarıdaki eşlemelerden hangisi yanlıştır?      

       A) I                               B) II                             

     C)III                     D) IV

8. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılış nedenlerinden birisi değildir?

       A) Katvan Savaşı yenilgisi

B) Oğuz boylarının ayaklanması

       C) Taht mücadeleleri

D) Bizanslılara karşı başarısızlıklar

9. Büyük Selçuklu Devleti’nde hükümdarın oğullarının eyaletlerde Atabeylerin yanında görevlendirilmelerinin nedeni, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

       A)Devletin sınırlarının genişletilmesini sağlamak      B) Yönetimde tecrübe kazanmalarını sağlamak

       C) Taht kavgalarını engellemek                             D) Kurultay toplantıları düzenlemek

10. Selçuklular döneminde askeri teşkilatta uygulanan sistemin adı “İkta Sistemi’dir.”     

      Aşağıdakilerden hangisi İkta Sistemi’ nin özelliklerinden birisi değildir?

       A) İkta askerleri, çeşitli milletlerden oluşur ve sarayda eğitilirlerdi.

       B) Topraklar gelirlerine göre, İkta adı verilen parçalara ayrılırdı

       C) İkta topraklarının gelirleri komutanlara ve subaylara görev karşılığı verilirdi.

       D) İkta sahipleri kendilerine verilen toprağın bir kısmı ile atlı asker beslerlerdi.

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde yazar ve yazdığı eser doğru olarak eşleştirilmiştir?

       A) Yusuf Has Hacip - Siyasetname

B) Ahmet Yesevi - Kutadgu Bilig

       C) Kaşgarlı Mahmut- Divanü Lugati't - Türk

D) İbn - i Sina - Mecelle

12. Aşağıda belirtilen Türk Devletleri’ nden hangisi Mısır ve Suriye’ de kurulmuştur?

        A) Gazneliler            B) Karahanlılar             C) Memlükler      D) Abbasiler

13.  I. 1174 yılında Mısır’ da bağımsızlığını ilan etti.

      II. Haçlılara karşı önemli başarılar elde etti.

      III. Nil’ den Fırat’ a İslam dünyasını Türk egemenliği altına aldı.

     IV. Haçlıların buraya yerleşmesine engel oldu.

  Yukarıda bazı yaptıkları verilen ünlü Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

       A) Baybars          B) Sultan Mahmut      C) Selahaddin Eyyubi     D)Çağrı Bey

14. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’ nın nedenlerinden biri değildir?

       A) Anadou’ ya Türk akınlarının devam etmesi

       B) Bizans’ ın, Türk akınlarından rahatsız olması

       C) Alp Arslan’ ın, Bizans İmparatoru’ nun büyük bir ordu ile ilerlediğini duyması

       D) Bizans’ ın, Türkleri Balkanlar’ dan atma düşüncesi

15. İspanya’ nın İslam orduları tarafından ele geçirilmesi  hangi dönemdedir?

    A) Emeviler dönemi       B) Hz.Ömer dönemi   C) Hz.Osman dönemi   D) Abbasiler dönemi

16. Halifeliğin saltanat haline gelmesi ve Arap olmayan Müslümanların hor görülmesi aşağıda belirtilen     

     dönemlerden hangisinde gerçekleşmiştir?

       A) Osmanlılar              B) Emeviler                C) Memlükler             D) Hz.Ali

17. Müslümanların Mekkelilere karşı kazandığı ilk zafer hangisidir? 

        A) Bedir                    B) Uhud               C) Hendek                D) Hudeybiye

18. Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler döneminde yapılanlardan değildir?

         A) Türklerden bir ordu kuruldu.           B) Sınırlara Türk komutanlar atandı.

         C) Ticaret Türkler tarafından yapıldı.     D) Türk askerlerine özel bir şehir kuruldu.

19. Hangisi Türklerin İslamiyet'i kabulünden önceki inanışları hakkında yanlış bir bilgidir?

         A) Şamanizm'e inanırlardı.                              B) Birden çok tanrıya inanırlardı.

C) Musevi ve Hıristiyan Türkler de vardı.   D) Gök tanrı tek yaratıcı olarak kabul edilirdi.

20. Aşağıdakilerden hangisi Türk bilim adamlarından değildir?

         A) Farabi               B) Muaviye             C) İbn-i Sina D) Harazmi

 

         Doğru seçenekleri boş kutulara X ile işaretleyiniz.             

 

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

1

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

2

 

 

 

 

7

 

 

 

 

12

 

 

 

 

17

 

 

 

 

3

 

 

 

 

8

 

 

 

 

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

4

 

 

 

 

9

 

 

 

 

14

 

 

 

 

19

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

20